SGG Tolmin d.o.o.

PRVA STRAN

Poslanstvo družbe SGG Tolmin d.o.o. je v usklajenem zadovoljevanju potreb in interesov lastnikov, poslovnih partnerjev in zaposlenih. 

Naša temeljna dejavnost je gozdarska proizvodnja - sečnja in spravilo lesa, izvajanje gozdno obnovitvenih del, projektiranje in gradnja gozdnih cest in vlak, transportne storitve ter servisiranje gozdarskih, gradbenih in kmetijskih strojev ter vozil. 

Tržimo kakovostne gozdne asortimente vseh drevesnih vrst, s katerimi oskrbujemo lesno industrijo. 

Usposobljeni in opremljeni smo za spravilo lesa in transport drugih tovorov z najsodobnejšimi žičničarskimi sistemi na zahtevnih in težkih terenih. 

Z negovalni deli in drugimi gozdno obnovitvenimi ukrepi izboljšujemo kakovost gozdov, skrbimo za biotsko raznovrstnost in stabilnost gozdnih ekosistemov. 

Sodelavcem nudimo možnost in priložnost za izobraževanje in usposabljenje ter s tem omogočamo osebni razvoj, zadovoljstvo in blaginjo posameznikov in družbe. 

Naše temeljne razvojne usmeritve enakovredno vključujejo varnost in humanizacijo gozdnega dela ter varovanje naravnega okolja.


Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje